บริการด้านใบอนุญาติทำงานและวีซ่า

1) ขอใบอนุญาตทำงาน/ Work Permit  และขอวีซ่าธุรกิจ/ 1 Year Visa

การประกอบธุรกิจในประเทศไทยทุกประเภทชาวต่างชาติสามารถทำงานได้ในฐานะเป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นลูกจ้าง 

อย่างถูกต้องตามกฏหมายได้ ก็ต่อเมื่อมีใบอนุญาตทำงาน  (Work Permit)  จากกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานแล้ว
เท่านั้น

การทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตการทำงานหรือการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามใบอนุญาตการทำงานมีความผิดตามกฎหมาย

แรงงานอย่างร้ายแรงทั้งต่อตัวนายจ้าง และต่อตัวลูกจ้างต่างชาติเอง

การประกอบธุรกิจให้คล่องตัวนั้น ความสำคัญอยู่ที่ทรัพยากรณ์บุคคลขององค์กร ดังนั้นการขอวีซ่าธุรกิจ(1 Year Visa ) 

ในประเทศไทย จึงมีความจำเป็นเพื่อมิให้ธุรกิจต้องสะดุดจากการที่ชาวต่างชาติต้องออกนอกประเทศ

WORK PERMIT

16,000  ฿

เตรียมเอกสาร

Passport  & Non-Immigrant "B'' Visa

ใบรับรองแพทย์

รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. จำนวน 3 รูป

1 YEAR VISA

20,000  ฿

เตรียมเอกสาร

Passport  & Non-Immigrant "B'' Visa

ใบอนุญาตทำงาน

รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. จำนวน 3 รูป

2) ขอวีซ่าติดตามคนในครอบครัวที่มาทำงานในประเทศไทย (สัญชาติเดียวกัน)

เป็นวีซ่ากรณีครอบครัวติดตามมาด้วยให้แสดงหลักฐานครอบครัว ได้แก่ทะเบียนสมรส ใบเกิดบุตร หากออกโดยรัฐบาล

ต่างประเทศ ให้ผ่านการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยและรับรองโดยสถานทูตของประเทศนั้นๆ และวีซ่าเข้า

ประเทศเป็นแบบประเภท Non-Immigrant "O"

3) ขอวีซ่าเกษียณอายุ/ Retirement Visa

เป็นวีซ่าชีวิตบั้นปลายสำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทย ท่านต้องแสดง

หลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำไม่น้อยกว่า 800,000 บาท หรือมีเงินได้ไม่น้อย

กว่าเดือนละ 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 800,000 บาท และวีซ่าเข้าประเทศเป็นแบบ
ประเภท Non-Immigrant "B" เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าบั้นปลาย

นี้ได้ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งระยะเวลาในการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี 

  19/89-90 ถนนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

             
                    โทร +66(0) 86 625 1311 หรือ +66(0) 80 521 1996

                                E-mail : info@tacteamaudit.com

หวงกุล
รูปเฟยจง
wp
S__9134151
work-permit