บริการด้านตรวจสอบบัญชี

เราตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงิน ตรวจสอบระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

บริการด้านทะเบียนธุรกิจ

ให้บริการทุกประเภทแบบ ONE STOP SERVICES เพื่อรักษาความลับทางธุรกิจ

บริการด้านบัญชีและภาษีอากร

เราบริการท่านโดยมืออาชีพ และควบคุมงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

บริการด้านขอใบอนุญาตทำงานและขอวีซ่า

การทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อ

  19/89-90 ถนนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

             
                    โทร +66(0) 86 625 1311 หรือ +66(0) 80 521 1996

                                E-mail : info@tacteamaudit.com