บริการด้านทะเบียนธุรกิจ

TACTEAM AUDIT มีทีมงานรองรับการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภทแบบ ONE STOP SERVICES เพื่อป้องกันการ

รั่วไหล่ความลับทางธุรกิจของท่าน เพราะการที่ท่านจำเป็นจะต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกสนับสนุนในการประกอบธุรกิจ

ให้ถูกต้องตามกฎหมายกับบุคคลภายนอกหลายส่วนเป็นสิ่งอันตราย คู่แข่งทางการค้าอาจล่วงรู้ความลับภายในองค์กรองค์กร และท่านจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากใคร เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืน

TACTEAM AUDIT ยึดมั่นและรักษากฎหมายของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมป์ ด้านจรรยาบรรณต่อลูกค้า หัวข้อ "การรักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง" ดังนั้นท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลภายในของท่านจะไม่รั่วไหล่จากเรา

"ทันเวลา" เราตระหนักและให้ความสำคัญกับการให้บริการแบบรวดเร็วและทันใช้งาน  เพราะเราก็เป็นหนึ่งของ

ผู้ประกอบธุรกิจเยี่ยงท่าน งานด้านทะเบียนจะมีประโยชน์สูงสุดได้ก็ต่อเมื่อแล้วเสร็จในเวลาที่ท่านกำหนด

1. จดจัดตั้งบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด

2. จดแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

3. คัดหนังสือรับรองและรับรองเอกสาร

4. อื่นๆ (ถ้ามี)

เริ่มต้นที่ 500 บาท

1. ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

2. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบี่ยนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. อืนๆ (ถ้ามี)

เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

1.ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

2. จัดแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนายจ้าง

3. แจ้งเข้า - แจ้งออกพนักงาน

4. อื่นๆ (ถ้ามี)

เริ่มต้นที่ 300 บาท

1. ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

2. ขอใบอนุญาติเปิดร้านอาหาร

3. ขอใบอนุญาตโรงแรม

4. อื่นๆ (ถ้ามี)

เริ่มต้นที่ 3,000 บาท

  19/89-90 ถนนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

             
                    โทร +66(0) 86 625 1311 หรือ +66(0) 80 521 1996

                                E-mail : info@tacteamaudit.com