บริการด้านตรวจสอบบัญชี

TACTEAM AUDIT  มีทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหลายท่าน  ซึ่งมีประสบการณ์ตรวจสอบธุรกิจหลายประเภท อาทิเช่น  ธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก   ธุรกิจทัวร์นำเที่ยว โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไร มูลนิธิ สมาคม นิติบุคคลหมู่บ้าน นิติบุคคลอาคารชุด เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

TACTEAM AUDIT  จะตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งกำหนดให้สำนักงานต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่เป็นสำระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม

ตรวจสอบรับรองงบการเงิน

ตรวจสอบระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

  19/89-90 ถนนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

             
                    โทร +66(0) 86 625 1311 หรือ +66(0) 80 521 1996

                                E-mail : info@tacteamaudit.com