บริการด้านทำบัญชีและภาษี

1) ทำบัญชีและภาษีอากรรายเดือน

บันทึกรายการค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี   โดยจัดทำสมุดรายวันซื้อ   สมุดรายวันขาย   สมุดรายวันรับเงิน

สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสดและสมุดเงินฝากธนาคาร

 

จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน ประกอบด้วยภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ท่จ่าย (ภงด.53) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) รายงานภาษีซื้อ รายงาน

ภาษีขาย และแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

3,000 ฿

ไม่เกิน 50 รายการ

+ ยื่น ภงด.

+ ยื่นประกันสังคม

+ ลงทะเบียนผู้ทำบัญชี

BASIC PACKAGE

5,000 ฿

ไม่เกิน 100 รายการ

+ ยื่น ภงด.

+ ยื่นประกันสังคม

+ ลงทะเบียนผู้ทำบัญชี

+ ยื่น  ภพ.

PREMIUM PACKAGE

8,000 ฿

  ขึ้นไป

100 รายการขึ้นไป

+ ยื่น ภงด.

+ ยื่นประกันสังคม

+ ลงทะเบียนผู้ทำบัญชี

+ ยื่น  ภพ.

E-CO PACKAGE

2) ปิดงบประจำปี

จัดทำบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  งบการเงิน  รายละเอียดประกอบงบการเงิน  รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า

(Stock Card) รายงานสินค้าคงเหลือ (Outstanding Stock)  จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภงด.51) จัดทำ
และยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปี (ภงด.50 หรือ ภงด.55) จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40) จัดทำแบบนำ
ส่งงบการเงิน (สบช.3) และนำส่งงบการเงินประจำปีต่อหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง

 

                  **********เริ่มต้นที่ 13,000 บาท ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**********

3) งานเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

ให้คำแนะนำปรึกษาการวางระบบบัญชีภายใน การควบคุมภายในด้านบัญชี ปัญหาทางบัญชีภายในและให้คำแนะนำปรึกษาการวางแผนภาษีอากรในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีอากรอื่นที่เกี่ยวข้อง

  19/89-90 ถนนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

             
                    โทร +66(0) 86 625 1311 หรือ +66(0) 80 521 1996

                                E-mail : info@tacteamaudit.com